Contact en informatie

praktijkinfo

Hoofdlocatie Wieringerwerf

Praktijk Voor jeugd en gezin
Praktijk Grip op Groei
Dr. Sicco Mansholtstraat 1
1771 CS Wieringerwerf

Praktijkcode: 94064780
AGB 94100154
KVK nr. 74798413

Locatie Gezondheidscentrum Nieuwe Niedorp

Praktijk Grip op Groei

Trambaan 113
1733 AX Nieuwe Niedorp

Kwaliteit

De therapeuten van Grip op Groei hebben veel ervaring in het geven van behandelingen aan cliënten met uiteenlopende klachten. Zij werken volgens behandelmethodes die evidence based zijn, meestal vanuit cognitief gedragstherapeutisch en systemische principes. Om de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen maken de therapeuten gebruik van behandelprotocollen en richtlijnen Jeugdzorg beschreven door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Elke behandeling wordt aangesloten bij de hulpvraag van de client.

Onze collega’s zijn aangesloten bij Stichting kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het BIG-Register (Beroepen in de individuele gezondheidszorg). De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Daarnaast zijn we ingeschreven bij diverse beroepsverenigingen waar we iedere 5 jaar een nascholingstraject  van scholing, intervisie en supervisie naleven.

Informatie en toestemming kinderen en jongeren

Conform de WGBO heeft de behandelaar de verantwoordelijkheid om te bepalen wie recht heeft op informatie en wie toestemming moet geven voor behandeling. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere:

  • Kinderen tot 12 jaar
    De ouders geven toestemming en krijgen volledige informatie. Op basis daarvan kunnen zij beslissingen nemen over de behandeling van hun kind. Ook krijgt het kind altijd op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleg.
  • Kinderen van 12 tot 16 jaar
    Zowel het kind als de ouders hebben recht op informatie. Beiden moeten toestemming geven voor behandeling. In overleg met de jongere wordt informatie uitgewisseld met de ouders.
  • Jongeren vanaf 16 jaar
    Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over de behandeling. De jongere heeft daarbij recht op informatie en geeft zelf toestemming. De toestemming van de ouders is niet meer nodig.

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders

Bij gescheiden ouders is het wettelijk verplicht dat beide gezagdragende ouders toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Wij vragen ouders om voorafgaand aan het intakegesprek een toestemmingsverklaring te ondertekenen. 

Klik hier om dit inschrijfformulier te downloaden. Bij gescheiden ouders hebben beide wettige ouders, (afhankelijk van de leeftijd van het kind) recht op informatie over een psychologisch traject bij onze praktijk..Met de behandelaar worden afspraken gemaakt over de wijze waarop beide ouders bij een behandeling of onderzoek worden betrokken en hoe zij worden geïnformeerd over de resultaten ervan.

Geheimhouding en privacy

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Meldcode

Vanaf 1 juli 2013 is de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet stelt het gebruik van de meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is niet het melden maar hulp op gang krijgen.

Klachtenregeling

Bij Praktijk Grip op Groei proberen we behandeling altijd naar ieders tevredenheid en met zorgvuldigheid, in overleg met u, in te zetten.

Waar mensen samenwerken is het mogelijk dat er misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door een van de medewerkers, de rekening.

Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Samen met de directie zal er een gesprek plaatsvinden om de klacht verder te verhelderen. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u dit aangeven bij Klachtenportaal Zorg, waar we bij aangesloten zijn. Zij zullen dan bemiddelen.  Op deze pagina leest u wat u kunt doen en waar u terecht kunt.

Samen oplossen 
Een rechtstreeks gesprek met de desbetreffende therapeut is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar de orthopedagoog.
Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat?

Dan kunt u ook terecht bij de Klachtenportaal zorg.

KLACHTENREGELING

Hoe handelt u wanneer u klachten heeft?

Klachtenreglement NVO

Klachtenportaal Zorg

wegwerkzaamheden

Graag willen we u laten weten dat er de komende weken/maanden wegwerkzaamheden rondom de praktijk plaatsvinden. De praktijk zal hierdoor met de auto minder goed bereikbaar zijn.